Tom Chan

Tom Chan

S-311694

尖沙咀/九龍站佐敦/油麻地

我做左九龍站十年啦 ! 搵荀盤唔搵我係您既損失!

最新成交

區域

物業

樓層

室號

實用(呎)

建築(呎)

成交價($)

日期

佐敦

廣興大廈 (廣東道)

高層

B室

239

347

410 萬

09/09/2019

佐敦

德昌大廈

高層

D室

215

306 萬

09/09/2019

油麻地

宜發大廈(油麻地)

高層

A室

448

460 萬

06/09/2019

佐敦

恆福大廈

中層

A室

408

470 萬

06/09/2019

尖沙咀

金興大廈

低層

F室

257

910 萬

06/09/2019

歡迎委託放盤或搵樓,聯絡Tom Chan
驗證碼

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶,本公司/本人保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。